מהי תב"ע?

על מנת לבצע פעולה מסוימת בקרקע, יש לעשות זאת על ידי תכנית תב"ע.

תב"ע הוא מושג השגור בפי הציבור, כמסמך שנועד להסדיר ייעודים, שימושים וזכויות בנייה בקרקע מסוימת. לא ניתן לבצע פעולה מסוימת בקרקע ללא תכנית תב"ע.  מקורו של המונח תב"ע הוא בפקודת בניין ערים שריד התקופה המנדטורית. הפקודה הוחלפה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ובו מופיעות שתי תוכניות:  תוכנית מפורטת (נקודתית) ותוכנית מתאר. תכנית מפורטת נוגעת לתוכנית מקומית, המאושרת על ידי הוועדה המקומית. ותוכנית מתאר ארצית מאושרת על ידי הוועדה הארצית לתכנון ובנייה. התוכניות (תב"ע) כוללות שני מסמכים עיקריים: תשריט והוראות התוכנית (תקנון).

תשריט

בהתאם לסעיף 83 לחוק התכנון והבנייה, לכל תכנית יש לצרף תשריט של השטח שעליו התוכנית חלה. התשריט הוא מסמך גרפי משורטט של תכנית הבנייה, על רקע מפת מדידה. על התשריט מסומנת חלוקת הקרקע לפי למגרשים תאי שטח וכד' (יחידה קניינית, בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה)

הוראות התוכנית

מסמך המפרט את כל הנתונים שנדרשים לאישור התוכנית, וכן הוראות בדבר שימושי הקרקע המותרים, לפי יעוד הקרקע.

נוהל מבא"ת (מבנה אחיד לתוכנית)

נהל מבא"ת הוא נוהל אחיד וכלל ארצי להגשת תוכניות, היוצר שפה תכנונית אחידה בין עורכי התוכניות בארץ. נוהל מבא"ת מאפשר הגשה של תוכניות תב"ע באופן ממוחשב, וכן שיפור רמת התוכניות, שתעמודנה בדרישות התכנוניות והמשפטיות. הנוהל נועד לאפשר מסגרת אחידה, וכל מטרתו להיות כלי שירותי. כיום נוהל מבא"ת הוביל לשינוי בהגשת תב"ע בצורה פשוטה ומובנת, ומאפשר הגשה מקוונת שמיעלת את האפשרות להגיש תוכניות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כדאי לקרוא גם על:

ארץ ברכה ניהול תכנון ובניה
תכנון ובניה

ניהול פרויקטים ופיקוח הנדסי

לאחר הגשת התב"ע ובחינת דוח אפס, חברת 'ארץ ברכה' מנהלת את הפרויקט מהמסד ועד הטפחות. ניהול הפרויקט כולל פיקוח הנדסי ומעקב צמוד אחרי כל התקדמות

קרא עוד »
ארץ ברכה ניהול תכנון ובניה
תכנון ובניה

התנהלות מול ועדת תכנון מחוזית/ארצית

איך מקדמים הליכים בפני ועדת תכנון מקומית/מחוזית/ארצית בהתאם לחוק התכנון והבנייה, קיימות ועדות תכנון מקומיות, מחוזיות וכן ועדות תכנון ארציות. ככל שקיימת תכנית מתאר ארצית

קרא עוד »